HOME > BEVERAGE > TAKARA SAKE USA

Takara Sake USA

SAKE
SHOCHU
OTHERS

 

SAKE

JUNMAI/HONJOZO

SHO CHIKU BAI CLASSICSHO CHIKU BAI CLASSIC
#14151 (180ml)
#14152 (750ml)
#14155 (1.5L)
#14166 (18L)

SMV : +3
ACIDITY : 1.5
RICE POLISHING RATIO : 70
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
SHO CHIKU BAI CHOKARA EXTRA DRYSHO CHIKU BAI CHOKARA EXTRA DRY
#14164 (1.5L)
#14161 (18L)

SMV : +7
ACIDITY : 1.6
RICE POLISHING RATIO : 70
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
SHO CHIKU BAI TOKUBETSU JUNMAISHO CHIKU BAI TOKUBETSU JUNMAI
#14072 (300ml)
#14071 (720ml)
#14029 (1.8L)

SMV : +5
ACIDITY : 1.5
RICE POLISHING RATIO : 60
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
SHIRAKABE GURA TOKUBETSU JUNMAISHIRAKABE GURA TOKUBETSU JUNMAI
#14194 (300ml)
#14200 (720ml)
#14193 (1.8L)

SMV : +2
ACIDITY : 1.6
RICE POLISHING RATIO : 60
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
SHO CHIKU BAI ORGANIC NAMASHO CHIKU BAI ORGANIC NAMA
#14174 (300ml)

SMV : +5
ACIDITY : 1.5
RICE POLISHING RATIO : 60
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
SHO CHIKU BAI KINPAKUSHO CHIKU BAI KINPAKU
#14036 (1.8L)

SMV : +2
ACIDITY : 1.6
RICE POLISHING RATIO : 60
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
KOSHU MASAMUNEKOSHU MASAMUNE
#14116 (18L)

SMV : +3
ACIDITY : 1.6
RICE POLISHING RATIO : 70
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
TAKARA MASAMUNETAKARA MASAMUNE
#14177 (3L)

SMV : +5
ACIDITY : 1.6
RICE POLISHING RATIO : 70
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
SHO ORGANIC JUNMAISHO ORGANIC JUNMAI
#14225 (720ml)

SMV : N/A
ACIDITY : N/A
RICE POLISHING RATIO : 60%
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
SHIRAKABE GURA KIMOTO JUNMAISHIRAKABE GURA KIMOTO JUNMAI
#14088 (640ML)

SMV : N/A
ACIDITY : N/A
RICE POLISHING RATIO : N/A
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
SHIRAKABE GURA JUNMAI DAI GINJOSHIRAKABE GURA JUNMAI DAI GINJO
#14089 (640ML)

SMV : N/A
ACIDITY : N/A
RICE POLISHING RATIO : N/A
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA

JUNMAI GINJO/GINJO

SHO CHIKU BAI GINJOSHO CHIKU BAI GINJO
#14170 (300ml)

SMV : +5
ACIDITY : 1.5
RICE POLISHING RATIO : 50
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
TAKARA SIERRA COLD SAKETAKARA SIERRA COLD SAKE
#14158 (300ml)

SMV : +5
ACIDITY : 1.3
RICE POLISHING RATIO : 50
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
SHO JUNMAI GINJOSHO JUNMAI GINJO
#14223 (720ml)

SMV : N/A
ACIDITY : N/A
RICE POLISHING RATIO : 50
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA

JUNMAI DAI GINJO/DAI GINJO

SHO CHIKU BAI ANTIQUESHO CHIKU BAI ANTIQUE
#14191 (720ml)

SMV : ±0
ACIDITY : 1.8
RICE POLISHING RATIO : 45
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
SHO CHIKU BAI JUNMAI DAIGINJO LIMITEDSHO CHIKU BAI JUNMAI DAIGINJO LIMITED
#14211 (720ml)

SMV : -2
ACIDITY : N/A
RICE POLISHING RATIO : N/A
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
 

SPARKLING SAKE

SHIRAKABEGURA MIOSHIRAKABEGURA MIO
#14288 (300ml)
#14214 (750ml)

SMV : -70
ACIDITY : 1.8
RICE POLISHING RATIO : N/A
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
 

NIGORI

SHO CHIKU BAI NIGORISHO CHIKU BAI NIGORI
#14157(375ml)
#14183(750ml)
#14149(1.5L)

SMV : -20
ACIDITY : 1.7
RICE POLISHING RATIO : 70
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
SHO CHIKU BAI NIGORI CRÉME DE SAKESHO CHIKU BAI NIGORI CRÉME DE SAKE
#14105 (300ml)

SMV : -15
ACIDITY : 1.7
RICE POLISHING RATIO : 70
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
SHO NIGORI GINJOSHO NIGORI GINJO
#14224(720ml)

SMV : N/A
ACIDITY : N/A
RICE POLISHING RATIO : 50
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
YUKI NIGORI WHITE PEACHYUKI NIGORI WHITE PEACH
#14083 (375ml)

SMV : N/A
ACIDITY : N/A
RICE POLISHING RATIO : N/A
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
YUKI NIGORI LYCHEEYUKI NIGORI LYCHEE
#14084(375ml)

SMV : N/A
ACIDITY : N/A
RICE POLISHING RATIO : 50
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
YUKI NIGORI WHITE MANGOYUKI NIGORI WHITE MANGO
#14086 (375ml)

SMV : N/A
ACIDITY : N/A
RICE POLISHING RATIO : N/A
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA

SHOCHU

UNDER 24 DEGREE

YOKAICHI (MUGI)YOKAICHI (MUGI)
#14603 (750ml)

BREWER : TAKARA SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 24%
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
KURO YOKAICHI (IMO)KURO YOKAICHI (IMO)
#14363 (750ml)

BREWER : TAKARA SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 24%
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
TAKARA SHOCHU (MOLASSES)TAKARA SHOCHU (MOLASSES)
#14357 (1.75L)

BREWER : TAKARA SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 24%
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
IKKOMON SHOCHU (IMO)IKKOMON SHOCHU (IMO)
#14351 (750ml)

BREWER : TAKARA SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 24%
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA

OVER 25 DEGREE

YOKAICHI (MUGI)YOKAICHI (MUGI)
#14366 (750ml)

BREWER : TAKARA SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 25%
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
YOKAICHI (KOME)YOKAICHI (KOME)
#14365 (750ml)

BREWER : TAKARA SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 25%
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
KISSUI VODKA (KOME)KISSUI VODKA (KOME)
#14358 (750ml)

BREWER : TAKARA SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 40%
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
BENIIKKO (IMO)BENIIKKO (IMO)
#14356 (750ml)

BREWER : KOMAKI SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 25%
PLACE OF PRODUCTION : KAGOSHIMA
KUROKAME (IMO)KUROKAME (IMO)
#14354 (750ml)

BREWER : KAMI SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 25%
PLACE OF PRODUCTION : KAGOSHIMA
GANKUTSUOH (KOME)GANKUTSUOH (KOME)
#14352 (750ml)

BREWER : KUROKABE-
GURA
ALCOHOL LEVEL : 25%
PLACE OF PRODUCTION : MIYAZAKI
TOWARI (SOBA)TOWARI (SOBA)
#14355 (750ml)

BREWER : KUROKABE-
GURA
ALCOHOL LEVEL : 25%
PLACE OF PRODUCTION : MIYAZAKI
JUN (GRAIN)JUN (GRAIN)
#14343 (750ml)

BREWER : TAKARA SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 35%
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA

OTHERS

Flavored Sake

HANA RASBERRYHANA RASBERRY
#14205 (750ml)


ALCOHOL LEVEL : 8%
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
HANA FUJI APPLEHANA FUJI APPLE
#14230 (375ml)
#14206 (750ml)


ALCOHOL LEVEL : 8%
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
HANA LYCHEEHANA LYCHEE
#14231 (375ml)
#14207 (750ml)


ALCOHOL LEVEL : 8%
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
HANA WHITE PEACHHANA WHITE PEACH
#14232 (375ml)
#14208 (750ml)


ALCOHOL LEVEL : 8%
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA

Plum Wine

KINSEN PLUM WINEKINSEN PLUM WINE
#14310 (750ml)
#14306 (1.5L)


ALCOHOL LEVEL : 12%
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
TAKARA PLUM WINETAKARA PLUM WINE
#14321 (750ml)
#14323 (1.5L)


ALCOHOL LEVEL : 12%
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
KOSHU PLUM WINEKOSHU PLUM WINE
#14327 (750ml)


ALCOHOL LEVEL : 12%
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA

Chu-Hi

TAKARA J-POP GRAPEFRUITTAKARA J-POP GRAPEFRUIT
#14953 (12 FL.OZ.)


ALCOHOL LEVEL : 6.5%
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
TAKARA J-POP WHITE PEACHTAKARA J-POP WHITE PEACH
#14954 (12 FL.OZ.)


ALCOHOL LEVEL : 6.5%
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA

Mirin

TAKARA MIRINTAKARA MIRIN
#14267 (750ml)
#14261 (18L)

ALCOHOL LEVEL : 12%
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
SENRYO MIRINSENRYO MIRIN
#14263 (18L)

ALCOHOL LEVEL : 12%
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
TAKARA MIRIN FUTAKARA MIRIN FU
#14266 (5 GAL)

ALCOHOL LEVEL : N/A
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
TAKARA MASAMUNE MIRINTAKARA MASAMUNE MIRIN
#14213 (750ml)
#14217 (3L)

ALCOHOL LEVEL : 12%
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA

Cooking Sake

SENRYO COOKING SAKESENRYO COOKING SAKE
#14115 (18L)

ALCOHOL LEVEL : 12%
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA
MIYAKO SAKEMIYAKO SAKE
#14222 (19L)

ALCOHOL LEVEL : 12%
PLACE OF PRODUCTION : CALIFORNIA

Copyright © 2017 N.A. Sales Company, Inc. All rights reserved.